رنگ روغنی براق آلکیدی سفید

رنگ براق سفید

رنگ روغنی سفید بر پایه رزین پترو رزین و اکلیل فلزی ساخته شده است.

مشخصات فنی

نکاتی جهت استفاده بهتر

1 - از تینر روغنی مناسب استفاده شود. 2 - از رقیق کردن بیش از حد جلوگیری شود. 3 - همواره به میزان مورد نیاز از رنگ رقیق کنید .